Starší se setkali k jednání v neděli 3. 9. 2023 ve večerních hodinách. Projednaná témata:

 • Požehnání Aram Duchek: 15. 10. ( předběžný termín).
 • Pozvání učitelů a pomocníků besídky k setkání se staršovstvem: úterý 26. 9.
 • Změna způsobu vysluhování Svaté Večeře Páně: roznášení do lavic.
 • Organizace a propagace vzpomínkového shromáždění při příležitosti 130 let založení smíchovského sboru.
 • Vyslání dvou delegátů na slavnostní shromáždění založení Sboru CB na Velké Ohradě s instalací správce sboru: 24. 9. Aleš Čejka a Olina Kutílková.
 • Přípravy voleb staršovstva v roce 2024: iniciovat volební komisi, zvažujeme uspořádání voleb v červnu 2024 s tím, že funkční období nového staršovstva začne po skončení mandátu současného staršovstva na podzim 2024.
 • Rozhovor s vedením mládeže (Tomáš Zeman, Jakub Šíma) za přítomnosti zástupce Sboru CB Velká Ohrada (Pavel Bartošek). Z rozhovoru: složení, akce, duchovní programy, plán pro tento školní rok, mezisborové kontakty, služba mládeže ve sboru 1x ročně, vedení k zapojení do sboru, informování sboru o dění v mládeži v oznámeních.
 • Vyhodnocení rozhovorů členů staršovstva se členy, kteří dlouhodobě nenavštěvují sbor. Kazatel připraví dopis pro členy, kteří nereagují.
 • Aktualizace jmen zodpovědných osob v přehledu sborových pracovníků na nástěnce.
 • Záměr uspořádat na podzim výjezdové neformální staršovstvo, kde by se hovořilo o koncepci a cílech práce staršovstva pro poslední rok mandátu a kde by se také vyhodnotila služba kazatele za první rok jeho služby.
 • Pohoštění pro mládež jako poděkování za vymalování kamenného sálu + slovní poděkování při nedělním shromáždění.
 • Schválení nájemní smlouvy pro Školu celým srdcem: Zvýšení nájemného, specifikace pronajímaných prostor, zřízení poštovní schránky.
 • Porovnání a výběr nabídek na opravu vstupních dveří: Schválena nabídka firmy Beran, máme zájem o realizaci v říjnu 2023, rozpočet cca 10.000 Kč.
 • Nákup notebooku pro přípravu Sborových listů: odloženo, současný notebook zatím postačuje.
 • Kontrola plnění rozpočtu k 30.6.2023: Výdaje nižší proti rozpočtu o 16%, příjmy o 9%. Účetně skončilo hospodaření sboru za 1. pololetí roku 2023 s hospodářským ziskem ve výši  +168 174,53 Kč. Odhadovaný přebytek rozpočtu je cca 110 tis. Kč. Aktualizovat informační tabulku na nástěnce sboru.
 • Doplnění vybavení nádobí do sborové kuchyně: rozpočet cca 5.000 Kč