Přehled usnesení a projednaných témat:

 • Zamítnuta žádost o členství bratra M. Sejkory. Pokračovat v rozhovorech.
 • Kalendář dalších setkání staršovstva: 5. 11. 2023 – výjezdní (vyhodnocení 3 let služby staršovstva, koncepce pro čtvrtý rok služby, vyhodnocení 1. roku služby kazatele), 21. 11. 2023 v 18.00 – jednací staršovstvo.
 • Schváleno znění zápisu z jednání staršovstva 9. 10. 2023.
 • Na neděli 12. 11. 2023 svolat krátké členské shromáždění k doplnění volební komise o pátého člena – staršovstvo navrhuje: Z. Seeman (Pozn PaBi: členové mohou podávat pozměňující návrhy během členského shromáždění).
 • Odeslat sbírku „Hrnečku vař“ 6.400 Kč adresátovi, oznámit ve sboru.
 • Po dohodě s rodinou stanoven termín křtu J. Lachmanové na neděli 12. 11. 2023.
 • Pokud to bude možné, do konce roku 2023 vypracovat spisový a skartační řád sboru.
 • Sestra H. Vysloužilová jmenována do funkce člena hospodářské rady.
 • Schválena prezentace Ambassadors: únor 2024.
 • Návrh na změnu Řádu správy církve (možnost uspořádání volby staršovstva před uplynutím mandátu stávajícího staršovstva) nebudeme podávat.
 • Schváleny dopolední „Pozdní snídaně“ pro zájemce. První se uskuteční 22. 11. 2023 v 10:00 v bytě u Bischofů.
 • Kazateli doporučena jména 2 členů, které by bylo vhodné aktivně kontaktovat.
 • Hospodářské radě připomenut seznam údržby na domě, které zatím nejsou dokončeny.
 • Schváleno pořízení „Smart“ regulace vytápění pro Oázu, presbyternu, kuchyňku a kamenný sál.
 • Návrh koncepčně řešit přístup do modlitebny (hierarchický systém klíčů) odložen na rok 2024.
 • Protokolárně předat sestře P. Hruškové ze sboru Praha 13 klíč od modlitebny a vstupu do Oázy z důvodu organizace modlitebních chvilek.
 • Aktualizovat pracovní náplň sestry D. Přibové podle reality.
 • Vyčlenit 10 ks kralických biblí k rozebrání – umístit na parapet v mezipatře.
 • Aktualizovat přehled hospodaření na nástěnce o výsledky za 3. čtvrtletí. Informovat sbor také v nedělním oznámení.
 • Do vybavení kuchyně dokoupeno nádobí za 4.500 Kč.

 Zprávu vypracoval: Pavel Bischof