V úvodu posledního setkání jsme hovořili o dimenzích sborového růstu, v rozhovoru jsme se dotkli oblasti hudby, místa osobního svědectví v nedělní bohoslužbě i celkově spádu bohoslužeb.

Věnujeme se i organizaci biblických hodin, k tomu účelu byl v informačních mailech rozeslán dotazník. 

Velkou pozornost jsme věnovali diakonii – oblast má za staršovstvo na starosti Tomáš Vodička ve spolupráci s Janou Dobišovou Zemanovou a Petrem Navarou. Po delší přípravě a rozhovoru byla nastavena pravidla pro pomoc lidem zvenku (dokument Pomoc v nouzi) a zformulována výchozí teze pro pomoc dovnitř sboru. Text najdete (včetně kontaktů) na sborovém webu a na nástěnce v modlitebně.

Zabývali jsme se přípravou akcí pro adventní období.

S vděčností jsme přijali i vyhodnotili službu vikáře Petra Luhana v našem sboru. Přejeme bratru Luhanovi, aby ho Pán Bůh nadále vedl při přípravě do kazatelské služby.

Jsme vděčni Davidovi Vokounovi za jeho iniciativu a přípravu společných výletů.

Vzali jsme na vědomí, že z rozhodnutí Rady CB se Pavel Černý stal mentorem stanice na Velké Ohradě.

Schválili jsme návrh hospodářské rady prodat Jitce Schlichtsové na její žádost notebook zapůjčený původně pro tvorbu Sborových listů.

Setkání ohledně seniorátní rady 22. 11. se za staršovstvo zúčastní Tomáš Vodička a Bohuška Najbrtová.