Podzimní cyklus 2021

Nosit Krista

1. Skeptický učedník Tomáš (J 1,43-51) | 3. 10. 2021 | Pavel Černý

Učedník, který potřeboval vidět vzkříšeného Ježíše. Toto setkání s Ježíšem svědčí o tom, že smíme i my přinést svou skepsi a své pochybnosti. Jak dnes pohledět na Ježíšovy probodené ruce a vložit ruce do rány na jeho boku? Křesťanství nemůžeme přijmout jen lehkovážně. Setkání s Kristem nám dává pravdivé důvody.

 

2. Opovrhovaná žena Samařanka – rozhovor u studně (J 4,17-19) | 10. 10. 2021 | Pavel Černý

Ježíš překračuje kulturní bariéry, dá si nabrat vodu a sám přináší této ženě vodu života. Stojí za to sledovat změnu u této ženy a její touhu sdělit to, co sama zažila.

 

3. Zasvěcenec farizeus Nikodém (J 3,1-7) | 17. 10. 2021 | Petr Luhan, vikář z Čelákovic

Ježíš se setkává s vysoce postaveným mužem, který představuje občanskonáboženský úřad. Všimněme si Ježíšovy přímočarosti k tomuto muži, který na rozdíl od Samařanky, znal dobře Zákon a měl vědět, co přinese Mesiáš.

 

4. Truchlící sestry (J 11,17-36) | 24. 10. 2021 | Jan Macek

V lidském životě je mnoho nemocí a různých bolestí. Bolest ztráty v rodině prožily i Marta a Marie. Často povíme jako Marta, že se Ježíš opozdil a nepřišel včas. Ježíš nejdříve truchlí nad zemřelým Lazarem s ní. Teprve později sdělí největší poselství lidských dějin: “Já jsem vzkříšení i život”. Ježíš sám přichází, aby hledal a aby vnesl do smrti život.

 

5. Marie Magdalská – první křesťanka (J 20,11-18) | 31. 10. 2021 | Pavel Král, vikář z Neratovic

Uvěřit tehdy, stejně tak jako dnes, není snadné. Jsme duchovně narušenými lidmi a k víře v Krista potřebujeme pomoc zvnějšku. Ježíš svým učedníkům často opakoval, že zemře a třetího dne vstane z mrtvých. To věděla i Marie Magdalská. Přesto ji ještě prázdný hrob nepřesvědčil. V nás lidech je mnoho překážek k víře. K víře potřebujeme Boží milost! Ježíš nakonec na Marii zavolá jménem! Jako pastýř zná všechny lidi. Na základě rozpoznání Ježíše přichází i pověření: Jdi k mým bratrům a pověz jim…

 

6. Obhájce a pomocník učedníků (J 14,16-20.25-27) | 7. 11. 2021 | Pavel Černý

Duch svatý bývá někdy nazýván “Bůh evangelista”. Bez něj je naše svědectví nedostatečné. Ke svědectví potřebujeme Ducha svatého. Na bázlivých učednících a skeptickém Tomášovi vidíme, že lidé potřebují vzácný dar Ducha svatého. Duch svatý i v misii je náš obhájce, pomocník a rádce. Tuto možnost potřebujeme využít také dnes ve své službě.

 

7. Velký nepřítel misie (Mt 4,1-11) | 14. 11. 2021 | Zdeněk Vojtíšek

Málokterá oblast v životě křesťana je tak napadána a rozbíjena, jako evangelizace a konkrétní služba lidem. Někdy se ptáme, proč je tak těžké svědčit a sloužit. Nesmíme zapomenout, že je zde velký nepřítel, který chtěl už zmařit Ježíšovu službu. Se satanem musel Ježíš vstoupit do konfrontace. Zvítězil, bránil se Božím slovem a ukázal i nám cestu k vítězství. Pro evangelizační a každou jinou službu, potřebujeme Boží slovo a odvahu se bránit nejrůznějším útokům a pokušením.

 

8. Co stojíte a hledíte do nebe? (Sk 1,9-14) | 21. 11. 2021 | David Beňa, tajemník odboru pro vzdělávání

Ježíš odchází na Otcovu pravici. Našim nebezpečím je to, co hrozilo učedníkům po Ježíšově vzkříšení. Když se stávají svědky Ježíšova odchodu na Boží pravici, jsou tím tak fascinovaní, že hledí do nebe. Museli být upozorněni na to, že jejich úkol není v tuto chvíli v nebi, ale na zemi. Nebojme se, tak jak odešel, tak se zase vrátí.

 

9. Mariina odvaha (L 1,26-45) | 28. 11. 2021 | David Novák

Nesmírně těžký, riskantní a závažný úkol je svěřen Marii. Anděl ji zastavuje nebeskou zvěstí. Má se stát matkou Spasitele. Ježíš se z ní má narodit v tělesné podobě. Nosila pod svým srdcem Ježíše. Marie tuto roli přijala, a proto ji budou blahoslavit všechna pokolení. I nám je svěřována úloha v dnešním světě. I my máme nosit Ježíše, ne sice v tělesné podobě, ale v podobě duchovní, zvěstné. Máme dát k dispozici své nohy, ruce i svůj hlas, abychom nesli a zvěstovali Ježíše. Její setkání s Ježíšem ovlivnilo nejen ji, ale celý svět.

 

10. Nově objevujeme Krista (J 21,15-23) | 5. 12. 2021 | Pavel Černý

Ježíš pověřuje ke službě. Petr při setkání se vzkříšeným Kristem poznal, že ke službě je třeba milovat Krista. Tváří v tvář Kristu zní otázka: “Miluješ mne?” Tato konfrontace ukazuje, že základem naší služby je láska ke Kristu. Milovat Ježíše, aby nám mohl svěřit službu. Setkání se Vzkříšeným přináší nové otázky a vede k novým odpovědím.