Nový začátek před Boží tváří

Po několika turbulentních letech stojí smíchovský sbor na novém začátku. Zůstaly rány a prázdná místa, ale Pán Bůh je věrný a trpělivý. Dává čas na hojení, pokání a smíření. Našemu sboru požehnal víc, než jsme doufali, a dal nám nového kazatele Pavla Bischofa a jeho manželku Alenu. Druhou zářijovou neděli jsme mohli společně s předsedou Rady CB Davidem Novákem slavit jeho uvedení do služby.

„Pavel sem přišel odevzdat kus svého života. V tom je služba kazatele jedinečná – že se nedá oddělit od sboru, od vás,“ připomněl před obřadem instalace a zdůraznil, že do služebního svazku se sborem vstupuje spolu s kazatelem i jeho manželka a rodina. Pavel Bischof zase ve slovíčku k dětem za použití žárovky vysvětlil, jak důležitá je pro každý sbor a kazatele v něm Boží přítomnost. Bez „zapojení ke zdroji“ je veškerá služba bezcenná.

Nový správce smíchovského sboru se v souladu s instalačním slibem zavázal, že se bude snažit být sboru „příkladem křesťanského života, pilně zvěstovat pravdu Písma svatého, s modlitbou pastýřsky pečovat o svěřený sbor a naplňovat diakonskou a misijní službu“. Členové sboru pak před Boží tváří slíbili nový kazatelský pár milovat, povzbuzovat a pomáhat mu. Slavnostní uvedení do služby zakončily přímluvné modlitby starších za budoucí službu Bischofových.

Matouš 5,14-16: „Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Anna Duchková